THE USEFULNESS OF MENTAL MAPS FOR SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE CITY

Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Architecture, Civil Engineering, Environment

Silesian University of Technology

Subject: Architecture, Civil Engineering, Engineering, Environmental

GET ALERTS

ISSN: 1899-0142

DESCRIPTION

23
Reader(s)
67
Visit(s)
0
Comment(s)
0
Share(s)

SEARCH WITHIN CONTENT

FIND ARTICLE

Volume / Issue / page

Related articles

VOLUME 10 , ISSUE 3 (September 2017) > List of articles

THE USEFULNESS OF MENTAL MAPS FOR SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE CITY

Tomasz Nawrocki

Keywords : Mental map, Legibility of the city, Imageability

Citation Information : Architecture, Civil Engineering, Environment. Volume 10, Issue 3, Pages 19-31, DOI: https://doi.org/10.21307/acee-2017-032

License : (BY-NC-ND 4.0)

Published Online: 28-August-2018

ARTICLE

ABSTRACT

The paper attempts to demonstrate the potential applications of mental maps in sociological research of the city. The author presents the method and its modification. Beginning with the classical work by Kevin Lynch, he proceeds to show the elaboration of this method in the research of psychologists, social geographers and urbanists. The subsequent part of the paper discusses the possibilities of applying the method in sociological research of the city. The author demonstrates the wide range of possibilities offered by the use of mental maps. The final chapter includes a summary of the advantages and disadvantages of this method.

Content not available PDF Share

FIGURES & TABLES

REFERENCES

[1] Appleyard D. (1973). Notes on Urban Perception and Knowledge, w: R. M. Down, D. Stea, Image and Environment, Aldine, Chicago, 109-114.

[2] Bańka A. (1973). Społeczna psychologia środowiskowa (Social environmental psychology), Warszawa (In Polish).

[3] Bartnicka M. (1973). Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy (Images of the urban space of Warsaw), Dokumentacja Geograficzna, 2, (In Polish).

[4] Bell P.A., Greene Th. C., Fisher J.D., Baum A. (1973). Psychologia środowiskowa (Environmental Psychology), Gdańsk (In Polish).

[5] Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T. (1973). Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym (Market Squares, Malls, Cemeteries. Public realm on the Silesian Cities in the Socilogical Perspective), Kraków (In Polish).

[6] Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (2009). Społeczna percepcja przestrzeni centralnej miast śląskich (Social perception of the central space in Silesian cities), in: Współczesne miasta. Szkice socjologiczne (Contemporary cities. Sociological outlines), M. Dymnicka, A. Majer [ed.], Łódź (In Polish).

[8] Gendźwiłł A. (2006). Geograficzne badania map poznawczych przestrzeni miejskiej (Geographical research on cognitive maps of urban space), in: M. Pieniążek [ed.], Dynamika przestrzeni miejskiej [Dynamics of urban space], Poznań-Warszawa (In Polish).

[7] Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (2004). W cieniu Wojaczka: przestrzeń miejska Mikołowa w oczach jego mieszkańców (In Wojaczek’s shadow: the urban space of Mikołów as seen by its inhabitants), in: Wokół socjologii przestrzeni (Around the sociology of space), A. Majer, P. Starosta [ed.], Łódź (In Polish).

[9] Gooledge R.G. (2009, Sep. 10). Cognitive Maps. Encyclopedia of Psychological Assessment. 2003. SAGE Publications. .

[10] Gould P. (1966). On mental maps. Ann Arbour: University of Michigan.

[11] Hauziński A. (2003). Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością (Cognitive maps of residential environment at risk of crime), Poznań (In Polish).

[12] Hauziński A. (2010). Ewolucja pojęcia mapy poznawczej w psychologii. Przegląd badań dotyczących hierarchii planów i celów działania (The evolution of the cognitive map in psychology. Discussion regarding the research of hierarchy plans and goals of activity), Czasopismo Psychologiczne, 16(2) (In Polish).

[13] Hill D. (1999). Planning and Its Subfields. American Planning Association Journal, Summer, 384-385.

[14] Jałowiecki B. (1982). Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej (Valorisation of urban space), in: Space and society. From social ecology research , Z. Pióro [ed.], Warszawa, 64-112 (In Polish).

[15] Kilian A., Nawrocki T. (2001). Centrum naszego miasta (The centre of our city), in: Zeszyty Chorzowskie, 5, 85-102 (In Polish).

[16] Kitchin R. (1994). Cognitive maps.What are they and why study them?, Journal of Environmental Psychology, 14.

[17] Kowalczyk A. (1992). Percepcja środowiska miejskiego przez dzieci (na przykładzie Warszawy) (Perception of the urban environment by children (as illustrated by Warsaw)), in: Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego (Perception and valorisation of natural and anthropogenic environments), B. Jałowiecki, H. Libura [ed.], Warszawa (In Polish).

[18] Lee, T. R. (1978). Cities in the Mind, in: Social Areas in Cities. Processes, Paterns and Problems, D.T. Herbert, R.J. Johnston [ed.], Chichester.

[19] Lewicka M. (2012). Psychologia miejsca [The psychology of place], Warszawa (In Polish).

[20] Libura H. (1988). Badanie wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka (Researching geographical images based on the example of the inhabitants of the city of Sanok), Dokumentacja Geograficzna, 1, (In Polish).

[21] Lisak M. (2010). Mapa mentalna Dublina w percepcji polskich imigrantów (Mental Map of Dublin in the perception of Polish immigran), in: Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych (Cultures, subcultures and social worlds in qualitative studies), J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko, University of Szczecin, 239-258. (In Polish).

[22] Losiak R., Tańczuk R. [ed.] (2012). Audiosfera miasta [The audio-sphere of the city],Wrocław (In Polish).

[23] Lynch K. (1977). Growing up in Cities, Cambridge Mass.

[24] Lynch K. (2011). Obraz miasta (The Image of The City), Kraków (In Polish).

[25] Lynch K. (1960). The Image of The City, Cambridge Mass.

[26] Masny Z. (2008). Pszczyńskie “Genius Loci”- postrzeganie przestrzeni małego miasta oczami mieszkańców. Studium na przykładzie Pszczyny (The „Genius Loci” of Pszczyna - the perception of space in a small town in the eyes of its inhabitants. A study based on the example of Pszczyna), a master thesis defended under supervision of dr hab. prof. UŚ Adam Bartoszek at the Institute of Sociology of the University of Silesia, (In Polish).

[27] Nasar J. L. (1990). The Evaluative Image of The City, American Planning Association Journal, Winter, 41-51.

[28] Nawrocki T. (2005). Miasto bez centrum. Centrum Katowic w oczach mieszkańców (The city with no centre), in: Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa (City transformations. Around the sociology of Aleksander Wallis), B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański [ed.], Warszawa (In Polish).

[29] Norberg-Schulz Ch. (2000). Bycie, przestrzeń i architektura (Existence, Space and Architecture), Warszawa (In Polish).

[30] Nóżka M. (2016). Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. O wykluczeniu, waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji (On exclusion in the context of appreciating and imagining one’s neighbourhood) Warszawa (In Polish).

[31] Olszewski J., Orska A. (2009). Examination paper on the Sociology of a City, prepared at the classes by dr. hab. Tomasz Nawrocki at the Institute of Sociology of the University of Silesia,(In Polish).

[32] Szczepański M. S., Ślęzak-Tazbir W. (2008). Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej [Urban Scents. Fragmentation and Privatization of Space from the Perspective of Sociology of Scent], Studia Regionalne i Lokalne, 2, 18-40 (In Polish).

[33] Thill J-C, Sui D. Z. (1993). Mental Map and Fuzziness in Space Preferences, Professional Geographer, 45(3), 264-276.

[34] Tolman E.C. (1948). CognitiveMap inMice andMan, Psychological Reviev, 55, 189-208.

[35] Tobiasz-Lis P., Wójcik M. (2014). Wyobrażenia przestrzenne mieszkańców wsi. Wykorzystanie metody odręcznych szkiców [Spatial Images of Countryside Residents. The Use of Sketch Maps’ Analysis], Studia Obszarów Wiejskich, 35 (In Polish).

[36] Walmsley D.J., Lewis G.J. (1997). Geografia człowieka. Podejście behawioralne (Human Geography: Behavioural Approaches). Warszawa (In Polish).

EXTRA FILES

COMMENTS