FUNCTIONAL STRUCTURE OF POLISH REGIONS IN THE PERIOD 2004-2013 – MEASUREMENT VIA HHI INDEX, FLORENCE’S COEFFICIENT OF LOCALIZATION AND CLUSTER ANALYSIS

Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Statistics in Transition New Series

Polish Statistical Association

Central Statistical Office of Poland

Subject: Economics, Statistics & Probability

GET ALERTS

ISSN: 1234-7655
eISSN: 2450-0291

DESCRIPTION

12
Reader(s)
13
Visit(s)
0
Comment(s)
0
Share(s)

SEARCH WITHIN CONTENT

FIND ARTICLE

Volume / Issue / page

Related articles

VOLUME 16 , ISSUE 2 (June 2015) > List of articles

FUNCTIONAL STRUCTURE OF POLISH REGIONS IN THE PERIOD 2004-2013 – MEASUREMENT VIA HHI INDEX, FLORENCE’S COEFFICIENT OF LOCALIZATION AND CLUSTER ANALYSIS

Marek Obrębalski * / Marek Walesiak *

Keywords : regional economy, dominating functions, functional specialization, typology of regions.

Citation Information : Statistics in Transition New Series. Volume 16, Issue 2, Pages 223-242, DOI: https://doi.org/10.21307/stattrans-2015-012

License : (CC BY 4.0)

Published Online: 31-October-2017

ARTICLE

ABSTRACT

The article addresses the measurement and identification problems covering particular social and economic areas (referred to as functions) in the regions of the country, based on the employment structure analysis and assessment by the sectors of the economy. The Herfindahl-Hirschman index was applied to measure sectoral concentration and Florence’s coefficient of localization to determine regional functional specialization. Finally, cluster analysis was conducted to produce the functional typology of regions.

Content not available PDF Share

FIGURES & TABLES

REFERENCES

 1. ANGULO, A., MUR, J., TRIVEZ, J., (2014). Measure of the resilience to Spanish economic crisis: the role of specialization, Economics and Business Letters, 3(4), 263−275.
 2. CALKINS, S., (1983). The new merger guidelines and the Herfindahl-Hirschman index, California Law Review, Vol. 71, Issue 2, 402−429.
 3. CHRISTOFAKIS, M., GKOUZOS, A., (2013). Regional specialisation and efficiency of the agricultural sector in Greece: the relationship with regional funding allocation, Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 13-1, 119−130.
 4. DACKO, M., (2009). Badanie stanu bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej gmin województwa małopolskiego metodami pośrednimi [The analysis of the condition of the economic base and the functional structure of the Małopolskie voivodeship gminas using indirect methods], Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria Oeconomica, No. 268 (54), 25−34.
 5. DZIEWOŃSKI, K., (1971). Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań [A study of the development of concepts, methods and applications], In: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast [Urban economic base and functional structure of cities], Prace Geograficzne IG PAN, No. 87, Warszawa: PWN, 9−110.
 6. FLORENCE, P., (1939). Report of the location of industry, London: Political and Economic Planning, UK.
 7. FLORENCE, P., (1944). The selection of industries suitable for dispersion into rural areas, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 107, No. 2, 93−116.
 8. GWOSDZ, K., (2012). Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji [The economic base and functional specialisation of Katowice Conurbation’s towns and cities after two decades of the transition], Acta Geographica Silesiana, T. 11, 15−29.
 9. HERFINDAHL, O. C., (1950). Concentration in the steel industry. Doctoral thesis, Columbia University.
 10. HIRSCHMAN, A. O., (1964). The paternity of an index, The American Economic Review, Vol. 54, 761−762.
 11. HUBERT, L., ARABIE, P., (1985). Comparing partitions, Journal of Classification, No. 1, 193−218.
 12. JERCZYŃSKI, M., (1971). Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast [Indirect methods of identification and measurement], W: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast [Urban economic base and functional structure of cities], Prace Geograficzne IG PAN, No. 87, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 111−142.
 13. JERCZYŃSKI, M., (1973). Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce [Problems of specialization of the urban economic base of major cities in Poland], In: Dziewoński K. (ed.), Studia nad strukturą funkcjonalną miast [Studies of functional structure of towns], Prace Geograficzne IG PAN, No. 97, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 9−134.
 14. KARMOWSKA, G., (2011). Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego [Research and the measurement of regional development on the example of Zachodniopomorskie province], Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 98, z. 2, 85−93.
 15. KORENIK, S., ZAKRZEWSKA-PÓŁTORAK, A., (2011). Teorie rozwoju regionalnego – ujęcie dynamiczne [Theories of regional development – dynamic approach], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 16. KOSTRUBIEC, B., (1972). Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej. Problemy metodyczne [Analysis of concentration phenomena in settlement network. Methodical issues], Prace Geograficzne IG PAN, No. 93, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 17. KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020. REGIONY – MIASTA – OBSZARY WIEJSKIE [NATIONAL STRATEGY FOR REGIONAL DEVELOPMENT 2010-2020. REGIONS – CITIES – RURAL AREAS], (2010). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
  https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/ KSRR_13_07_2010.pdf (access, 8.05.2015).
 18. KUKUŁA, K., (1976). Kilka uwag o związkach między wskaźnikami specjalizacji i koncentracji przestrzennej skonstruowanymi na podstawie danych strukturalnych [Some remarks on relations between specialization indices and spatial concentration constructed on the basis of structural data], Przegląd Geograficzny, T. XLVIII, z. 3, 417−429.
 19. MARKOWSKI, T., (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego [The theoretical basis of local and regional development]. In: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna [Regional and local economy], Warszawa: PWN.
 20. OBRĘBALSKI, M., (1989). Pomiar i identyfikacja wyspecjalizowanych funkcji usługowych regionu jeleniogórskiego [Measurement and identification of specialized service functions of Jelenia Góra region], In: Usługi w strukturze gospodarczej regionu [Services in economic structure of region], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, no. 472, 25−29.
 21. OBRĘBALSKI, M., (2012). Specyfika i zróżnicowanie rynku pracy w przygranicznych regionach Polski, północnych Czech i Niemiec [The specificity and the differentiation of labour market in border regions of Poland, Northern Czech and Germany], Gospodarka i Finanse, z. 2 „Zarządzanie kryzysowe jako element polityki społeczno-ekonomicznej” [Crisis management as element of socio-economic policy], 113−127.
 22. OBRĘBALSKI, M., (2014). Centralność miast wojewódzkich w Polsce w zakresie usług FIRE w latach 2005-2012 – identyfikacja, pomiar i ocena [The centrality of voivodship cities in Poland in the scope of FIRE services in the years 2005-2012 – identification, measurement and evaluation], Gospodarka i Finanse, z. 4 „Rozwój lokalny i regionalny” [Local and regional development], 113−124.
 23. Pracujący w gospodarce narodowej w 2004 r. [Employment in national economy in 2004], (2005). Warszawa: GUS [Central Statistical Office].
 24. Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r. [Employment in national economy in 2013], (2014). Warszawa: GUS [Central Statistical Office].
 25. R Development Core Team, (2015). R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, URL http://www.R-project.org.
 26. RUNGE, J., (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii. Wybrane narzędzia badawcze [Methods of research in socio-economic geography – the elements of the methodology. Selected research tools], Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 27. SOKOŁOWSKI, D., (2006). Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce [Central functions and functional hierarchy of cities in Poland], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 28. SOKOŁOWSKI, D., (2008). Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej [The economic base of the largest cities in Poland in the period of systemic transformation], Przegląd Geograficzny, T. 80, z. 2, 245−266.
 29. SZYRMER, J., (1975). Stopień specjalizacji rolnictwa [The degree of agricultural specialization], Przegląd Geograficzny, T. XLVII, z. 1, 117−135.
 30. WALESIAK, M., (2008). Procedura analizy skupień z wykorzystaniem programu komputerowego clusterSim i środowiska R [Cluster analysis procedure with clusterSim computer programme and R environment], Taksonomia 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 7 (1207), 44−56.
 31. WALESIAK, M., (2009). Analiza skupień [Cluster analysis], In: M. Walesiak, E. Gatnar (eds.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R [Statistical data analysis with R], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 407–433.
 32. WALESIAK, M., (2011). Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R [The Generalized distance measure GDM in multivariate statistical analysis with R], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 33. WALESIAK, M., DUDEK, A., (2015). clusterSim package, URL http://www.R-project.org.

EXTRA FILES

COMMENTS